BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 3:  
Ông VŨ BẢO VÂN Chủ tịch HĐQT
Ông TRẦN QUANG VINH Thành viên HĐQT
Ông NGUYỄN NGỌC THÁI Thành viên HĐQT
Ông ĐINH VĂN CƯỜNG Thành viên HĐQT
Ông TRẦN ĐỨC PHÚ Thành viên HĐQT
BAN KIỂM SOÁT :
Ông Võ Minh Hoàng Trưởng Ban kiểm soát
Ông Dương Văn Tú Thành viên Ban kiểm soát
Ông Trần Đình Ngôn Thành viên Ban kiểm soát
BAN ĐIỀU HÀNH :
Ông Nguyễn Ngọc Thái Tổng giám đốc
Bà Lương Ngân Phân Kế toán trưởng

 

 
 
 
 
 

SUNIMEX MATERIAL@2018