BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 3:
Ông VŨ BẢO VÂN Chủ tịch HĐQT
Ông TRẦN QUANG VINH Thành viên HĐQT
Ông   NGUYỄN NGỌC THÁI Thành viên HĐQT
Ông   ĐINH VĂN CƯỜNG Thành viên HĐQT
Ông  TRẦN ĐỨC PHÚ Thành viên HĐQT
BAN KIỂM SOÁT:
Ông Võ Minh Hoàng Trưởng Ban kiểm soát
Ông Dương Văn Tú Thành viên Ban kiểm soát
Ông Trần Đình Ngôn Thành viên Ban kiểm soát
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG CÁC PHÒNG
Ông Nguyễn Ngọc Thái Tổng giám đốc
Bà Lương Ngân Phân Kế toán trưởng
Ông Vũ Bảo Phong Trưởng phòng DV Kinh doanh – BĐS
Ông Trần Đình Ngôn Phó Trưởng phòng Hành chánh.

 

 
 
 

SUNIMEX MATERIAL@2018